Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete handlar om att öka tryggheten och förebygga brott. Arbetet sker i olika grupper med olika inriktningar.

Brottsförebyggande rådet i Svenljunga

Rådet arbetar med övergripande frågor runt trygghet och brottsförebyggande. Rådet fungerar som ett nätverk för informationsutbyte och samordning.  I rådet finns representanter från näringslivet, Polisen, Grannsamverkan, Svenbo, Naturbruksgymnasiet, samt politiker och tjänstemän från kommunen.

Grannsamverkan

Det finns för närvarande 18 grannsamverkansgrupper utspidda över kommunens geografiska område. Syftet med grannsamverkan är att öka tryggheten och förebygga brott. Arbetet sker i samverkan med Brottsförebyggande rådet och lokala polisen. Representanter för grannsamverkansgrupperna träffas minst en gång/år för att förbättra och utveckla samarbetet.

Samverkan med polisen

Polisen i Västra Götaland genomför regelbundet undersökningar tillsammans med kommunerna om upplevd trygghet och oro för brott. Resultaten ligger till grund för det samverkansavtal, som kommunen har tillsammans med polisen. Där görs en prioritering och långsiktig inriktning för det gemensamma arbetet.

Lokalpolisområde Borås och Svenljunga kommun har valt att skapa ett medborgarlöfte om att prioritera instaser mot ungdomars narkotikamissbruk under 2018. För att motverka användingen av narkotika krävs att Polisen och Svenljunga kommun tillsammans intensifierar det brotts- och drogöfrebyggande arbetet med både generella och selektiva insatser. Medborgarlöftet i sin helhet finns att läsa härPDF.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-15 08.35