Anslagstavla

Svenljunga kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt för kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden.

Överklagan 

Då de justerade kommunala protokollen anslås (sätts upp) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

För att ta del av protokollen följ länk vid anslagen. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran. 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2018-04-16PDF
Anslås: 2018-04-20
Nedtas: 2018-05-14

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09
Anslås: 2018-04-12
Nedtas: 2018-05-04

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-10PDF
Anslås: 2018-04-13
Nedtas: 2018-05-06

Interna myndighetsnämden

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-03-20
Anslås: 2018-03-22
Nedtas: 2018-04-13

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-03PDF
Anslås: 2018-04-04
Nedtas: 2018-04-26

Samverkansnämnd arbetsmarknad

Samverkansnämnd arbetsmarknad 2018-03-28PDF
Anslås: 2018-04-11
Nedtas: 2018-05-03

Samverkansnämnd personal

Samverkansnämnd personal 2018-03-28PDF
Anslås: 2018-04-11
Nedtas: 2018-05-08

Socialnämnden

Arbetsutskottet 2018-04-11
Anslås: 2018-04-11
Nedtas: 2018-05-03

Socialnämnden 2018-03-28PDF
Anslås: 2018-03-29
Nedtas: 2018-05-21

Valnämnden

Övriga anslag

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018-03-16PDF
Anslås: 2018-04-03
Nedtas: 2018-04-25

Pensionärsrådet 2018-04-16PDF
Anslås 2018-04-16
Nedtas 2018-05-09

Sjuhärads Samordningsförbund 2018-03-22PDF
Anslås: 2018-04-17
Nedtas: 2018-05-08

Funktionshinderrådet 2018-04-19PDF
Anslås 2018-04-23
Nedtas 2018-05-16

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2018-04-13PDF
Anslås 2018-04-24

Kontakt

Epost till

TillkännagivandeSidan senast uppdaterad: 2018-04-24 15.39