Anslagstavla

Svenljunga kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt för kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden.

Överklagan  

Då de justerade kommunala protokollen anslås (sätts upp) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

För att ta del av protokollen följ länk vid anslagen. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran. 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-15
Anslås: 2018-01-18
Nedtas: 2018-02-09


Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-05öppnas i nytt fönster
Anslås: 2017-12-08
Nedtas: 2017-12-31


Interna myndighetsnämden


Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2017-12-01
Anslås: 2017-12-04
Nedtas: 2017-12-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-12PDF
Anslås: 2017-12-15
Nedtas: 2018-01-08

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2017-12-12
Anslås: 2017-12-15
Nedtas: 2018-01-08

Samverkansnämnd arbetsmarknad

Samverkansnämnd personal

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-10
Anslås: 2018-01-11
Nedtas: 2018-02-03


Valnämnden


Övriga anslag

 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2017-12-08PDF
Anslås: 2018-01-03
Nedtas: 2018-01-24

Sjuhärads Samordningsförbund 2017-12-13PDF
Anslås: 2018-01-09
Nedtas: 2018-01-30

Kontakt

Epost till

TillkännagivandeSidan senast uppdaterad: 2018-01-18 07.52