Enskild avloppsanläggning

Avloppsanläggningar från fastigheter utanför de kommunala ledningsnäten består i huvudsak av två delar. Den första, till exempel en tre-kammarbrunn, har till uppgift att förbehandla avloppsvattnet genom att avskilja och lagra de grova föroreningarna. Den andra delen är en behandlingsdel till exempel en infiltration som har till uppgift att "rena" avloppsvattnet innan det når grundvattnet eller våra sjöar och vattendrag.

Följande minimistandard gäller idag:

BDT-avlopp (Bad, Disk & Tvätt): Minst två-kammarbrunn och infiltrationsanläggning
Avlopp med ansluten WC: Tre-kammarbrunn och infiltrationsanläggning

Tillsyn

Miljö- och byggenheten är ute på tillsyn av enskilda anläggningar. Några behöver förbättras. För dessa ställs sedan krav på att fastighetsägarna ska åtgärda anordningarna.

Viktigt att förbättra reningen

Enskilda avlopp står för en betydande del av de utsläpp som kan orsaka hälso- eller miljöeffekter i grundvatten, sjöar och vattendrag. I Ätran står till exempel de enskilda avloppen för 19 % av fosforutsläppen.

Avloppsanläggningens uppgift är rena avloppsvattnet från smittspridande bakterier och virus, samt reducera näringsämnen som annars kan orsaka förorening av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av sjöar och hav. Ett otillräckligt renat hushållsspillvatten kan orsaka smittspridning om bakterier når enskilda vattentäkter och vattendrag där människor vistas eller badar.
 

Vad gör jag om mitt avlopp är dåligt?

Om du misstänker att din anläggning är bristfällig och behöver åtgärdas kan du gärna kontakta kommunen och lämna in en ansökan om att ordna din avloppsanläggning. Det är viktigt att avloppsanläggningen planeras och byggs på rätt sätt för att den ska fungera bra och för att den inte ska orsaka miljöproblem.

Tänk igenom hur du bäst ska lösa avloppsfrågan, placering av anläggningen och närliggande vattentäkter med mera. Kontakta entreprenör för hjälp med att välja rätt sorts anläggning och fylla i ansökningsblanketten. Ansökan skickas sedan till kommunen. Vänta med att bygga anläggningen tills att du har ett skriftligt tillstånd.

Var rädd om ditt avlopp

Om du sköter din anordning ökar anläggningen livslängd och risken för oönskade utsläpp minskar. Häll inte ut miljöskadliga ämnen i avloppet. Eftersom ett enskilt avlopp fungerar genom olika biologiska processer är det viktigt att inte störa dessa. Exempel på skadliga ämnen är färgrester, rengöringsmedel som innehåller klor eller är oljebaserade, så kallad lacknaftatyp, eller liknande. Dessa kan du istället lämna till kommunens återvinningscentraler.

Om möjligt bör eventuellt spolvatten från dricksvattenreningen alltid ledas till dagvatten och inte till ledningen för hushållspillvattnet. Kontrollera även att takvatten, dräneringsvatten, dagvatten eller regnvatten inte leds till reningsanläggningen.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-18 12.54