Taxa och avgifter

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) finansieras genom avgifter som betalas av abonnenterna. Hur taxan ser ut beslutas av kommunfullmäktige. All VA-verksamhet finansieras med avgifter och inte med skatter.

Avgifterna delas upp på två delar:

  • Anläggningsavgift som tas ut när en fastighet ansluter sig till det kommunala VA-nätet, (engångsbelopp)
  • Brukningsavgift som beräknas på hur mycket vatten som förbrukas i hushållet (årlig kostnad). Avgiften ska täcka kostnaderna för drift av den allmänna VA-anläggningen och kapitalkostnaderna för investering i ledningsnätet, reningsverket, vattentorn och andra anläggningar som pumpstationer.

Från 1 januari 2014 har VA-taxan i Svenljunga kommun höjts. Höjningen beror till största del på att den ekonomiska fond med VA-verksamhetens tidigare ackumulerade överskott, nu tagit slut. Fonden har tidigare år balanserat ut ökande kostnader för verksamheten.

I Svenljunga kommuns taxa betalar verksamheter och flerbostadsfastigheter en högre fast avgift än småhusfastigheter. Ett flerbostadshus med t.ex. 10 lägenheter eller en industri bedöms ha en större nytta av sin VA-anslutning än en småhusfastighet, därav denna skillnad. Den rörliga avgiften är densamma oavsett fastighetstyp.

Kontakt
Christine Lergén
VA-chef
0325-180 12

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-20 11.26