Vad är ovidkommande vatten?

Ovidkommande vatten är det vatten som kommer till spillvattenledningsnätet när det egentligen borde ha hamnat i dagvattennätet. Det kan handla om felkopplade stuprör, husgrundsdräneringar och liknande. Detta leder till att väldigt stora mängder vatten kommer till de kommunala reningsverken under till exempel kraftiga regnoväder. Det leder i sin tur till att mer energi går åt till att pumpa vattnet genom reningsverket, att det finns risk för att reningsverkets bakterierkultur spolar ut ur verket eller att det överflödiga vattnet måste släppas helt orenat ut i sjöar eller vattendrag. Det ökar också risken för källaröversvämningar då ledningsnätet kanske inte är dimensionerat för det vattenflöde som uppstår.

Inventering av anslutningar

För att minska den påverkan som det ovidkommande vattnet har kan inventeringar göras. Det kan handla om att färga vatten och hälla det i stuprännor och se om det leder till spillvattennätet eller dagvattennätet. Eller så pumpas rök in i spillvattennätet och ett större område kan sedan kontrolleras visuellt för att se var röken kommer ut.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-24 15.24