Vattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel, därför är det av yttersta vikt att vi ställer höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Vattenverken i kommunen är av varierande storlek och mängden vatten de levererar varierar mellan ~3000 kubikmeter per år för vårt minsta vattenverk och upptill ~290 000 kubikmeter per år för vår största anläggning.

Råvattnet till våra vattenverk kommer uteslutande från grundvatten. Generellt har råvattnet mycket god kvalitet då marken på naturlig väg renar vattnet från föroreningar och ger vattnet ett bra pH-värde.

Vattenverken där råvattnet behandlas är utrustade för att bland annat eliminera eventuella mikroorganismer och korrigera vattnets pH. Andra krav vi har på vattnet är att i möjligaste mån förebygga tekniska problem. Därför avskiljs joner som mangan, järn och andra föreningar som kan orsaka problem för vårt ledningsnät, men som inte har någon negativ verkan på människors hälsa i den mängd de förekommer i råvattnet.

Ansvar, krav och rutiner

Kommunen ansvarar för att dricksvattnet håller god kvalitet och arbetar aktivt för att bevara kommunens unika vattentillgångar för framtida generationer. Våra rutiner utvecklas ständigt i enlighet med de krav på provtagning med mera som ställs av livsmedelsverket.

Övervakning av vattenkvalitén sker kontinuerligt enligt ett kontrollprogram som följer Livsmedelsverkets krav för att upprätthålla vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument. Vi utför även ett omfattande arbete med att revidera och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitét. I vårt kontrollprogram ingår regelbundna prover av utgående vatten från vattenverken, från ledningsnätet och råvattentäkterna. Ett dricksvatten kan enligt lagtexten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning respektive otjänligt.

Provfrekvensen beror på mängden vatten som levereras från anläggningen, ett större vattenverk kräver tätare prover än ett mindre vattenverk. Vattenproverna vi tar skickas direkt efter provtagningen i kylväska till ett ackrediterat laboratorium som bedömer om vattnet är tjänligt att dricka. Analyser av proverna sker med avseende på att detektera eventuell förekomst av mikroorganismer och joner som järn och mangan.

Om vattnet bedöms som otjänligt eller tjänligt med anmärkning från hälsomässig synpunkt vidtas omedelbart lämpliga åtgärder.

Kontakt
Christine Lergén
VA-chef
0325-180 12
E-post till Christine Lergén

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-26 15.06