Avloppsvatten, spillvatten

Avlopp är detsamma som idag oftast benämns spillvatten. Spillvatten är det vatten som kommer från disk, tvätt, dusch och toalett.

Vart tar spillvattnet vägen?

Spillvattnet från fastigheter som är kopplade till det kommunala avloppsnätet rinner ner i avloppsrör under marken och transporteras i ledningsnätet vidare till ett reningsverk. Svenljunga kommun har i stort sett ett reningsverk i varje tätort, undantaget Mjöbäck där spillvattnet transporteras via ledningar till Överlida reningsverk.

På reningsverket renas spillvattnet i flera steg, för att sedan släppas ut helt rent i naturen. Spillprodukten, slammet som blir kvar efter reningsprocessen, avyttras till ett företag som bearbetar slammet och slutprodukten används sedan till jordförbättring.

Självfall

Vi pratar många gånger att vi har självfall på vårt avlopp. Tidigare var det så att avloppet på en fastighet var tvungen att ligga högre än avloppsledningen, för att spillvattnet skulle kunna rinna för egen hand till avloppsledningen utanför tomten. Detta gjorde att fastigheter som låg lågt belägna eller låg lägre än befintliga ledningar inte kunde anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Tryckavloppspump

Tekniken för avlopp har gått starkt framåt, och i Svenljunga kommun har vi börjat installera tryckavloppspumpar och tryckavloppsledningar på ett antal ställen. Om fastigheten inte har möjlighet till självfall av någon anledning, kan en tryckavloppspumpstation grävas ned på tomten. Denna pump maler sönder spillvattnet och trycker det vidare ut i avloppsledningen med hjälp av en elektrisk pump. Denna teknik har ökat möjligheten att utöka det kommunala VA-nätet.

Kontakt
Christine Lergén
VA-chef
0325-180 12

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-20 11.21