Ansökan om kommunalt VA

Följ nedanstående steg vid önskan om att ansöka om kommunalt VA till din fastighet.

Förfrågan

Vid intresse att ansluta fastighet till kommunalt VA tas kontakt med kommunens VA-utvecklare för att få reda på om aktuell fastighet kan erbjudas kommunalt VA samt vad det kostar och hur anslutningsförfarandet går till.

Rättigheter och skyldigheter

VA-kundernas rättigheter och skyldigheter regleras i kommunens allmänna bestämmelser för användandet av allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA.

Svenljunga kommuns ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningarPDF

VA-situationsplan

Du ska upprätta en VA-situationsplan. Följande ska ritas in:

  • Vatten- och avloppsledningar som dras utomhus på fastigheten.
  • Samtliga byggnader på fastigheten vid tidpunkten för anslutningen.
  • Avledning av regnvatten från tak och hårdgjorda ytor på fastigheten.
  • Dräneringsledningar på fastigheten.
  • Ledningar från eventuella brunnar på fastigheten.
  • Placering av eventuell LTA-anläggning (pumpstation som pumpar fastighetens spillvatten in på den kommunala spillvattenledningen).

Anmälan om vatten- och avloppsinstallation

Fyll i blanketten Anmälan om vatten- och avloppsinstallation. Skicka med VA-situationsplanen tillsammans med anmälan. Anmälan ska göras minst fyra veckor innan önskad anslutning.

Byggvatten

Om du har behov av byggvatten kontakta kommunens vatten- och avfallshandläggare.

Anläggningsavgift

När förbindelsepunkten (punkten där fastigheten ansluts till kommunalt VA) är upprättad skickar kommunen en faktura på anläggningsavgiften. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar så tänk på att göra klart finansieringen innan anmälan skickas in. Anläggningsavgiften ska vara betald innan något av nedanstående steg genomförs. Den fasta brukningsavgiften för VA-anslutningen startar först i samband med att anläggningen har besiktats och godkänts samt att vattenmätare har installerats.

Inkoppling av VA

När anläggningsavgiften är betald, kan arbetet med att koppla in fastigheten till den kommunala VA-anläggningen påbörjas. Anslutningen av servisledning till förbindelsepunkten ska besiktas av behörig personal på kommunen, innan schaktet läggs igen. Ta kontakt med arbetsledare om det råder osäkerhet kring förbindelsepunkten eller vattenmätarens placering.

Fastighet som ska ha LTA-anläggning kan få denna från kommunen när anläggningsavgiften är betald. Kontakta arbetsledare VA om du önskar leverans. Kommunen bekostar LTA-anläggningen, men fastighetsägaren står för installationskostnaden samt den el som förbrukas då pumpen är i drift.

Fastigheter som behöver pumpa sitt avloppsvatten till den kommunala anslutningspunkten, på grund av lokala förutsättningar på tomten, eller på grund av att fastigheten ligger utanför verksamhetsområde, får normalt bekosta pumpen samt driften själv.

Mer information om LTA finns i Broschyr om montering och drift för LTA.PDF

Vattenmätare

Kontakta vatten- och avfallshandläggaren för beställning, kommunens driftpersonal hör sedan av sig för att boka tid för att sätta upp vattenmätare och släppa på eventuellt dricksvatten. Fastighetens anläggningsavgift måste vara betald innan vattenmätare installeras.

Mer information om hur vattenmätaren ska placeras finns i informationsbladet Anvisningar för placering av vattenmätare.PDF

Servisventilerna får endast manövreras av vatten- och avfallsenhetens personal! När VA-installationen är godkänd och vattenmätare inkopplad slår vatten- och avfallsenheten på vattnet för de fastigheter som ska ha kommunalt dricksvatten. Om vattnet slås på olovligen, tas en avgift ut enligt gällande VA-taxa.

Vattenavläsning

Läs av vattenmätaren efter cirka en månad och meddela förbrukningen till kundtjänst, så stämmer fakturan bättre med fastighetens vattenförbrukning. En uppskattad preliminär förbrukning faktureras om ingen vattenavläsning har meddelats kundtjänst.

Kontakt
Christine Lergén
VA-chef
0325-180 12

Kundtjänst
0325-183 35

Claes Josefsson
Arbetsledare VA
0325-180 26

E-post till Claes Josefsson

Mika Eskelinen
Arbetsledare Gata
0325-181 41

E-post till Mika Eskelinen

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.48