Sotning och brandskydd

Det praktiska arbetet med rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Svenljunga utförs på entreprenad.

Sotning

Rengöring (sotning) av eldstad och rökkanaler från sot behöver ske regelbundet för att förhindra brand.

Viktigt meddelande till dig som bor i Svenljunga!

Ny entreprenad för sotning i Svenljunga

Från och med den 1 januari 2013 kommer GÖSAB Sotning AB att utföra all sotning (rensning och rengöring) i Svenljunga kommun.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har kommunen ansvar för att sotning utförs. För Svenljunga, Borås och Ulricehamn kommun har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund därför skrivit ett avtal med GÖSAB Sotning AB.

Med anledning av att Sotarn i Borås (namnändrat till SIBAB Ventilations & Skorstens-renovering) har gått i konkurs är det av största vikt att alla som bor i kommunen vet vart de ska vända sig. Framför allt med tanke på att eldningssäsongen är som hetast under december månad och att det kan uppstå akut behov av hjälp från GÖSAB Sotning AB sida.

Ersättning vid akut rengöring är timersättning enligt sotningstaxan.

Förebygga risk för brand

Sot uppstår vid förbränning i en eldningsanläggning och kan variera beroende av valet av bränsleslag och förutsättningarna vid förbränningen. Otillräcklig rengöring kan lätt leda till brand i sotavsättningarna med risk för brandspridning till byggnaden i övrigt.

Kommunen är ansvarig för att sotningsverksamheten bedrivs enligt bestämmelser i Lagen om skydd mot olyckor.

Kontakta i första hand skorstensfejarmästaren i din kommun. Allmänna frågor om sotningsverksamheten och frågor om möjligheten att sota själv kan ställas till Räddningstjänsten.

Brandskyddskontroll

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Svenljunga kommun har via Räddningstjänstförbundet (SÄRF) slutit avtal med GÖSAB Sotnings AB som ska utföra brandskydds- kontrollen inom kommunen.

Varför räcker det inte bara att sota?

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Hur ofta ska brandskyddskontroll göras?

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bestämt. Intervall för de vanligaste objekten i småhus:

Värmepannor

Eldning med fasta bränslen, till exempel ved, pellets eller flis - 2 år
Eldning med olja eller gas - 4 år

Köksspisar

Eldning med fasta bränslen - 2 år
Eldning sker i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning) - 8 år
Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 8 år

Lokaleldstäder

För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 2 år
För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 8 år
Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 8 år

Kontakt

GÖSAB Sotnings AB
031-84 75 75

E-post till info@gosab.se

Mer information

Kontakt

Akuta ärenden eller behov av rengöring i eldstäder och rökkanaler

GÖSAB Sotnings AB
Simon Eriksson
033-41 75 75, 070-310 32 28
Anders Mattsson
070-281 82 12

Webbplats www.gosab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06 15.31