Översiktsplan 1994

Här kan du läsa vår fullständiga gällande översiktsplan.

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. Planen ska utvisa framtida mark- och vattenanvändning och klargöra kommunens ställningstaganden i form av rekommendationer och restriktioner som gäller för olika områden.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är är vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser, prövar bygglov enligt plan- och bygglagen och när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen ska redovisa en avvägning mellan olika allmänna intressen och planens innebörd och konsekvenser ska tydligt kunna utläsas i planhandlingarna.

Gällande översiktsplan trädde i kraft 1994 och en aktualisering gjordes 1998 och 2003.

Översiktsplan i sin helhet

Översiktsplan, del 2

(uppdelad, utan kartor)

Kartor

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01 08.38