Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge stöd i beslut och prioriteringar för att främja en hållbar utveckling av kommunen.

Gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan trädde i kraft 1994 och en aktualisering gjordes 1998 och 2003.

Du kan läsa den gällande översiktsplanen här »

Ny översiktsplan på gång

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Under sommaren 2018 är denna ute på samråd - det betyder att du kan ta del av den via hemsidan och biblioteket för att sedan lämna synpunkter till oss.

Du kan läsa om arbetet med den nya översiktsplanen här »

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01 08.44