Miljöpolicy

Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-12 § 31

1. Vi hushåller med naturresurserna

 • Vi följer kretsloppsprincipen och använder energi, råvaror och andra resurser så effektivt som möjligt. Vi strävar efter att kunna återanvända eller slutförvara det vi använder utan att skada naturen.

2. Vi tar hänsyn till människor och natur

 • Vi tar till vara människans livskvalitet och den biologiska livsmiljön.
 • Vi tänker på att minimera utsläpp, buller och andra miljöstörningar.
 • Vi planerar så att den fysiska miljön i form av områden, byggnader och anläggningar kan utvecklas på ett hållbart sätt.

3. Vi planerar och samverkar med andra

 • Vi samarbetar inom kommunen och med andra parter; invånare, företag och organisationer.
 • Vi utvecklar miljöarbetet regionalt, nationellt och internationellt.
 • Vi söker aktivt samarbete med forskning och utveckling

4. Vi ser till att alla tar ansvar

 • Alla, såväl politiker som chefer och medarbetare, har ett ansvar för miljöfrågorna.

5. Vi informerar och utbildar

 • Varje verksamhet ska informera, utbilda och motivera sina politiker, tjänstemän och anställda så att de har kunskap om hur man arbetar för en hållbar miljö.
 • Invånarna ska få veta vilka resultat vi når och hur de kan vara med i det gemensamma arbetet.

6. Vi får bättre ekonomi

 • Vi förstår att investeringar för en bättre miljö kostar mindre i ett längre perspektiv.

7. Vi köper miljövänliga varor och tjänster

 • När vi upphandlar stimulerar vi leverantörer, konsulter att tänka på miljön i alla led; råvaror, produktion och transporter.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-26 14.59