Upphävande av detaljplan, Håcksvik

Upphävande del av detaljplan för Håcksvik 1:17 och 1:20

Syftet är att upphäva del av gällande detaljplan för Håcksvik 1:20 och Håcksvik 1:17 från 1984 för att möjliggöra för fastighetsägaren till Håcksvik 1:20 att genomföra planerad utbyggnad av fastighetens komplementbyggnad. Komplementbyggnaden är idag planstridig. Vid eventull framtida exploatering av området med nya fastigheter kommer tillkommande bebyggelse prövas i detaljplan. 

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja upphävning av del av detaljplan den 2 maj 2017

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden för upphävandet var till den 19 september 2017

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskning

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen. 

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsbyggnadsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det Mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 2017-12-08

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-18 15.45