Teaterbiografen, Svenljunga

Detaljplan för Teaterbiografen, fastighet 5:315 med flera.

Syftet med planen är ersätta äldre gällande plan och möjliggöra för permanentning av pågående verksamhet i form av bibliotek och ideella verksamheter och samtidigt göra en översyn av utfarter och parkeringsförhållanden.

Uppdrag

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skilja ut området kring teaterbiografen och biblioteket till egen detaljplan den 16 november 2015.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden för detaljplanen var 29 juni – 26 augusti 2016

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning 22 november 2016 – 20 januari 2017

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen. 

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 9 juni 2017

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-01 09.13