Strandstugor Holsljunga

Detaljplan för del av fastighet Holsljunga 1:2, Holsljunga strand

Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av tolv befintliga fritidshus som idag ligger på kommunens mark. Planen syftar även till att tydliggöra gränserna mellan de privata fastigheterna och allmänhetens markområden samt skapa regler för vad stugägarna har rätt att göra med sina byggnader och marken kring dem.

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att påbörja detaljplanering den 17 september 2014.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden för detaljplanen var 4 juli – 26 augusti 2016

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning 24 november 2016 – 2 januari 2017

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen. 

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 5 april 2017

Planbeskrivning
PDF
PlankartaPDF

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-01 09.11