Sandsjön, Sexdrega

Syftet med planen är att pröva möjligheten att exploatera området norr om Lysjön med bostäder.

Totalt avser det en exploatering med cirka 60 friliggande enbostadshus med en god anpassning till terrängen. Av de cirka 60 fastigheter som tillskapas är 12 redan bebyggda och knappt 50 nya. I samband med förtätningen skapas utrymme för en förbättring av avloppssystemet i området och Lysjön kan få en bättre vattenkvalitet.

Detaljplanen antogs den 17 november 2008 av fullmäktige och vann laga kraft den 11 december 2008. Ett tillägg till planen antogs av miljö- och byggnämnden den 24 augusti 2009.

Detaljplanens handlingar

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29 15.31