Ny förskola, Svenljunga

Detaljplan för ny förskola på Hammarlinds väg, del av Svenljunga 5:399.

Planen syftar till att möjliggöra byggnation av en förskola i området. Den planerade förskolan kommer i ett första skede att byggas för att tillhandahålla fyra avdelningar men det ska finnas möjlighet till att utöka förskolan med ytterligare två avdelningar.

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden gav uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen och Svenljunga Verksamhetslokaler AB att utreda elternativa platser 19 april 2016

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden för detaljplanen var 31 januari – 25 februari 2017

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning 27 mars – 17 april 2017

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen. 

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det Mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 18 januari 2018

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-06 12.01