Ny återvinningscentral, Svenljunga

Detaljplan för ny återvinningscentral i Svenljunga centralort omfattande del av fastigheten Moga 1:112

Planen syftar till att möjliggöra anläggandet av en ny återvinningscentral (ÅVC) vid Moga Syd, invid Falkenbergsvägen, väg 154, sydost om reningsverket. Inom detaljplanen tillåts, förutom återvinningscentral med mindre försäljning, även lokalgata.

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Moga 1:112 den 10 mars 2016

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden för detaljplanen var 23 januari – 24 februari 2017

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning 19 juni – 17 juli 2017

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen. 

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 6 oktober 2017

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-01 09.12