Källered 1:37 m.fl., Sexdrega

AB Svenljunga Bostäder vill bygga tre lägenheter på fastigheten Källered 1:83 vilket detaljplanen inte tillåter. Planen är från 1984. På den angivna tomten reglerar planen marken till friliggande bostäder i ett plan med en byggrätt på 175 kvadratmeter. Inom planen har flera bostäder byggts som överskrider byggrätten.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att hela planområdet behöver en översyn av planbestämmelserna då byggrätten med dagens mått är snålt tilltagen. Översynen bör syfta till att höja byggrätterna och även tillåta radhus.

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 26 januari 2012 och den vann laga kraft den 27 februari 2012.

Detaljplanens handlingar

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29 15.37