Järnvägsgatan, Svenljunga

Planområdet ligger längs Järnvägsgatan i centrala Svenljunga. Planområdet har en areal omfattade 6000 kvadratmeter. Del av fastigheten Svenljunga 5:399

Planarbetet syftar till att omvandla ett före detta bangårdsområde till bostadsmark, främst för bostäder för personer med nedsatt rörlighet. Genom omvandlingen förtätas ortens centrum och en idag öde plats blir en levande boendemiljö.

Detaljplanen antogs den 11 februari 2008 av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 31 juli 2008.

Detaljplanens handlingar

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-12 17.08