ICA:s parkering, Svenljunga

Detaljplan för fastighet Svenljunga 5:46 och del av Svenljunga 4:63 inom Svenljunga centralort.

Planens syfte är att planlägga den befintliga parkeringen som kvartersmark för parkering, och därmed möjliggöra en fastighetsreglering. Planen möjliggör också en utökning av parkeringen genom att införa byggrätt för ett parkeringshus.

Uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja detaljplanering den 19 april 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Detaljplanen var på samråd 9 - 30 oktober 2017. Under denna period var det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning 1

Detaljplanen var på samråd 29 januari – 19 februari 2018. Under denna period var det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
PlankartaPDF

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen. 

Granskning 2

Detaljplanen var på granskning 2 mellan 3 maj – 25 maj 2018. Under denna period var det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

PlanbeskrivningPDF
GranskningsredogörelsePDF
PlankartaPDF

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen. 

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antogs den 4 september av samhällsbyggnadsnämnden och det går att överklaga till den 26 september.

PlanbeskrivningPDF
Granskningsredogörelse
PDF
PlankartaPDF
PDF
TillkännagivandePDF
Beslut om antagandePDF

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det Mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-18 08.02