Detaljplan för Dalsåkersgatan

Detaljplan för Svenljunga 5:377 m.fl.

Planen syftar till att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus, centralt i Svenljunga tätort. Att skapa nya bostäder på bra gång- och cykelavstånd till centrala tätorten och på sätt minska behovet av bil, är i linje med kommunens önskan om en hållbar utveckling.

Uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja detaljplanering 11 februari 2016

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden för detaljplanen pågick 14 september 2016 till 14 oktober 2016

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskning

Detaljplanen var på granskning 19 december 2017 - 19 januari 2018. Under denna period var det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen. 

Antagande

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 3 april 2018

PlanbeskrivningPDF
GranskningsredogörelsePDF
PlankartaPDF

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsbyggnadsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

Om detaljplanen överklagas är det Mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-07 07.34