Butiksetablering Netto, Svenljunga

Detaljplan för fastighet Svenljunga 1:18 med flera inom Svenljunga centralort.

Syftet med planen är att möjliggöra för att ett område för handelsändamål läggs väster om väg 154. Planen göra det möjligt att uppföra en byggnad för handel och att anordna tillhörande parkeringsplatser och ytor för varutransporter.

Uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja detaljplanering den 22 september 2016

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsbyggnadsnämnden ger miljö- och byggenheten i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden för detaljplanen var 24 november - 27 januari 2017.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning 24 mars - 14 april 2017

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen. 

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 8 juni 2017.

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-01 09.12