Ändring av Stadsplan Torstorp 1:65 m fl (15-STY-3502)

Huvudsyftet med planen är att höja byggrätterna för villatomterna, samtidigt ses områden som inte får bebyggas över och planbestämmelserna moderniseras till dagens lagstiftning och standard. Endast de frågor som tas upp i ändringsbeskrivningen prövas i planprocessen, resterande delar av planen forsätter gälla utan ändring.

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 13 december 2012 och den vann laga kraft den 10 januari 2013.

Detaljplanens handlingar

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29 14.54