Detaljplaner

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Här regleras till exempel byggnaders storlek, höjd och gestaltning men även vad som ska vara allmän mark och vad som ska vara kvartersmark. En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för olika beslut som till exempel bygglov.

Det är av stor vikt att alla berörda ges möjlighet till delaktighet och inflytande när en detaljplan upprättas. För att nå en god helhetslösning vägs allmänna intressen mot enskilda.

Pågående samråd

Pågående granskning

Bearbetning inför antagande

Överklagande/överprövning

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-07 14.24