Ansöka om strandskyddsdispens

För att få göra något som är förbjudet inom strandskydd ska du söka dispens. Vanligtvis söker du dispens hos kommunen men inom vissa skyddade områden, till exempel naturreservat, är det till  länsstyrelsen du ska vända dig.

Vad ska en ansökan innehålla?

När du söker strandskyddsdispens ska du fylla i en särskild blankett för detta. Du behöver även en situationsplan (karta) som visar var den tänkta åtgärder skall utföras. Det är viktigt att blanketten är väl ifylld. En bra ansökan innehåller:  

  • sökandens namn, adress och övriga kontaktuppgifter
  • kartunderlag, situationsplan och annat beskrivande underlag, till exempel fotografier.
  • rita in på situationsplanen vilket område du anser är din privata zon/tomtplats.
  • vilket särskilt skäl som åberopas med motivation.
  • en detaljerad beskrivning av vad som ska göras; enklare ritningar och mått på byggnaden.
  • hur åtgärden eventuellt kommer att påverka naturmiljön eller friluftslivet. Till exempel om grävning kommer att behövas eller om träd ska tas ner.
  • en redogörelse för den hänsyn som tas till strandskyddets syften. Till exempel att ledningar kommer tryckas under vattendragen eller att grävning inte kommer att ske i närheten av de grova ekarna. Finns andra natur eller friluftsvärden i närheten ska du beskriva den hänsyn som tas till dessa.

Särskilda skäl

För att söka dispens behöver du ett särskilt skäl. I miljöbalken står vilka särskilda skäl som kan ge dispens. Det är endast utifrån dessa skäl som kommunen kan bevilja en dispens.

 Särskilt skälExempel
1Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betdelse för strandskyddets syften.Inom din hävdade tomtplats.
2Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen.Avskiljs av en större väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering.
3Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet.Hamn, brygga eller båthus.
4Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet.Industriverksamhet, hamn.
5Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.Transformatorstationer, ledningsdragningar och vägar.
6Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.Väldigt ovanligt skäl, har endast använts någon enstaka gång.

Landsbygdsutveckling inom strandskydd (LIS)

I ett tillägg till Svenljunga kommuns översiktsplan har ett antal områden lämpliga för landsbygdsutveckling pekats ut. Inom dessa områden finns det ytterligare två särskilda skäl som kan användas.
  

  • Byggnaden (ej enstaka en- och tvåbostadshus), verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden.
  • Enstaka en- och tvåbostadshus uppförs i anslutning till befintligt bostadshus.

Här kan du läsa mer om LIS-planen »

Fri passage

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten som är minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.11