Strandskydd

Inom strandskyddat område får inga nya byggnader uppföras, naturmiljön förändras eller den privata zonen utökas. Du kan söka dispens från dessa förbud men en dispens kan bara medges om det inte går emot strandskyddets syften och om du har minst ett särskilt skäl.

Här finns strandskydd  

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs kusterna och skärgårdarna, är mycket betydelsefulla för allmänheten och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljön.

Kontakta kommunen för mer detaljerad information om lokala bestämmelser för strandskyddet vid din fastighet eller sjö.

Följande sjöar har utvidgat strandskydd:

300 meter

Fegen och Västra Fegen

200 meter

Björsjön

Djupasjön

Lilla Hallången

Stora Hallången

Holsjön

Hökasjön (Vassgårdenomr.)

Kalvsjön

Karken

Stora Kvarnsjön

Lilla Kvistdroppen

Stora Kvistdroppen

Lysjön

Opperhalen

Smalingen

Nordre Svansjön

Söndre Svansjön

Såken

Täxlesjön

Visen

Vitasjön

Yasjön


 

Fri passage

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten som är minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt.

Varför finns strandskydd?

Strandskyddet kom till 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet även till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. För många växter och djur är strandområden livsviktiga skafferier och även barnkammare. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav. 

Bygga utan dispens - kontroll att reglerna följs

Kommunen har tillsyn över att reglerna för strandskydd följs. Ser du något som är gjort utan dispens inom strandskydd ska du kontakta kommunen. Det finns möjlighet att söka dispens i efterhand.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25 15.08