Information om skyddsvärda träd och lagstiftning

Det pågår mycket diskussion om lagstiftning kring skyddsvärda träd just nu. Därför har Länsstyrelsen i Västra Götalands län gjort en sammanställning av de olika lagar som finns kring dessa träd.

Många olika lagar kan vara aktuella!

Det finns många olika lagstiftningar som rör träd. Vad man får eller inte får göra beror på lagstiftning och situation. Grundläggande är hänsynsreglerna i miljöbalken där det bland annat framgår att den som bedriver eller ska bedriva verksamhet eller en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Avverkning av skyddsvärda träd eller åtgärder som riskerar att skada skyddsvärda träd faller in under hänsynsreglerna.

Samråd enligt Miljöbalken 12 kap 6§ (12:6 samråd)

Större arbeten som väsentligt kan ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen, om den inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Väsentlig påverkan på skyddsvärda träd kan vara: avverkning, toppkapning, kraftig beskärning, åtgärder som ger upphov till rotskador, uppförande av byggnad/anordning inom 15 ggr stamdiametern eller grävarbeten inom 15 ggr stamdiametern. Enligt Naturvårdsverkets vägledning från början av 2016 gäller samråd även för skyddsvärda träd i tätorter och på tomtmark. Länsstyrelsen har 6 veckor på sig att svara och har i sitt svar rätt att förelägga eller förbjuda verksamhet.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en karta över spridningen av skyddsvärda träd i länet där områden med stor förekomst av skyddsvärda träd är markerade som antingen värdekärna (200 meter mellan träden) eller värdetrakt (1500 meter mellan träden). Inom värdekärnor/-trakter gäller samrådsplikt för åtgärder som avser träd som uppfyller något av kriterierna för skyddsvärda träd.

Utanför värdekärnor/-trakter gäller samrådsplikt för så kallade jätteträd (större än 1 meter i diameter) samt träd med håligheter större än 30 cm.

Områdesskydd

Naturreservat, nationalpark, naturminne, biotopskydd, kulturreservat, byggnadsminne. Dessa områdesskydd kan bildas av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen. Varje område får ett eget beslut med föreskrifter som reglerar vad som är förbjudet och, beroende på skydd, ibland en skötselplan som beskriver hur området ska skötas. Föreskrifter och skötselplan är specifikt utformade för varje område, olika saker kan därför gälla i olika reservat. I ett reservat kan det vara förbjudet att ta ner träd, medan det i ett annat kan vara tillåtet. Läs föreskrifterna för att se vad som gäller.

Natura 2000

Natura 2000 är EUs nätverk för naturskydd. Det består av utpekade områden- Natura 2000-områden (ca 4000 i Sverige) som kan vara utpekade genom Art-och Habitatdirektivet eller genom Fågeldirektivet. Varje område har en bevarandeplan som pekar ut värden och beskriver skötsel. Till områdena kan knytas speciellt utpekade arter (totalt ca 900) och speciellt utpekade naturtyper (totalt ca 140). De utpekade arterna och naturtyperna har starkt skydd (även utanför området).

Strandskydd

Strandskyddet gäller området närmast strandlinjen. Hur stort området är varierar mellan 25 m till 300 meter från strandlinje. I vissa områden är strandskyddet borttaget (gäller främst detaljplanelagda områden). Inom strandskyddsområdet får markanvändningen inte ändras och man får inte ”göra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter”. Enligt rekommendationer från Naturvårdsverket om åtgärder som kan kräva dispens är det t ex: gräva, avverka, klippa eller ta bort vegetation eller ta bort död ved. Avverkning av skyddsvärda träd kräver i regel alltid strandskyddsdispens och andra alternativ ska noggrant utredas.

Det kan tilläggas att det finns undantag för åtgärder som avser de areella näringarna (skog- och jordbruk), men för att de ska vara undantagna från strandskyddslagstiftningen krävs det att den aktuella näringen ska inbringa en betydande inkomst. Rör åtgärderna skyddsvärda träd kan dessa dock vara samrådspliktiga (se avsnitt om 12:6 samråd) varför samråd ska anmälas till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen.

Fridlysning

För växter som är skyddade genom artskyddsförordningen är det: ”Förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada vilt levande exemplar.” För djur som är fridlysta genom artskyddsförordnigen är det: ”Förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt insamla vilt levande exemplar. Det är också förbjudet att ta bort eller skada dessa arters ägg, rom, larver eller bon.” För Natura2000-arter dessutom förbjudet att förstöra fortplantningsområden eller viloplats.

Även jaktlagstiftningen ger skydd åt alla fåglar och däggdjur som inte har jakttid, dessa får därför inte heller fångas, skadas eller dödas. Detta betyder att man även behöver ta hänsyn till fågelbon, speciellt rovfågelbon. I praktiken betyder detta att man inte ska fälla träd under häckningsperioden. Det betyder också att ju sällsyntare art som bor i trädet desto större hänsyn måste man ta.

Generella biotopskyddet

Det generella biotopskyddet gäller alla alléer med mer är 5 lövträd i rad längs en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Här är åtgärder som skadar naturmiljön förbjudna, men skötsel är tillåten. Åtgärder som kan skada naturmiljön är tex gräva, ta ner träd eller kraftig beskärning. Det generella biotopskyddet gäller ej i omedelbar anslutning till bebyggelse, men det måste vara mycket nära. Domstolarna gör en generös tolkning av vad som är biotopskyddad allé. Trädvårdsplan kan utgöra grund till dispens.

Kyrkligt kulturminne

Kyrkotomt och begravningsplatser skapade före 1940 är skyddade. Inom dessa områden får värdena inte minskas eller förvanskas och det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för större ingrepp.

Byggnadsminnen

Utpekade områden med synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Ibland kan parker, alléer eller trädgårdar inkluderas i skyddet. Till beslutet hör skyddsbestämmelser som måste följas, t.ex att det ska finnas en vårdplan för park som ska vara godkänd av Länsstyrelsen. Om man vill göra åtgärder behövs ett tillstånd från Länsstyrelsen.

Jordabalken

Det finns få domar som ger vägledning när det gäller träd och jordabalken. Den tolkning som görs säger att en rot eller gren som tränger in på grannfastigheten och medför olägenhet kan tas bort, men bara som det skadar eller begränsar tillgänglighet, inte för att grannen tycker att det är jobbigt att kratta löv, får dålig mottagning på TVn eller skugga på altanen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25 16.04