Vattendirektiv

EU införde ett ramdirektiv för vatten år 2000. Genom vattendirektivet har EU skapat ett helt nytt sätt att jobba med vattenfrågor inom unionen. 2004 infördes vattendirektivet i svensk lag. Målet i den första förvaltningscykeln är att alla vatten ska uppnå "God status" till 2015.

Vem gör vad?

När Vattendirektivet infördes i svensk lag bildades 5 vattenmyndigheter för att stötta och samordna arbetet. De fem vattenmyndigheterna är indelade efter Sveriges huvudavrinningsområden. Svenljunga kommun tillhör Västerhavets vattenmyndighet.

Vattendirektivet arbetar i 6-års cykler. I varje cykel tas en förvaltningsplan fram och ett antal åtgärder formuleras för att nå målet "God status". Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är fördelade på olika myndigheter.

För kommunerna finns sju åtgärdspunkter, men Jordbruksverket har sina, Länsstyrelsens sina och så vidare. Varje år i februari ska varje myndighet svara på hur arbetet med åtgärder i åtgärdsprogrammet har gått. Detta sammanställs av vattenmyndigeheten som återrapporterar hela Sveriges arbete till EU.

Vattenråden skall arbeta med samverkan inom vattendirektivet. I vattenråden kan vem som helst vara medlem. Företag, förening eller privatperson. Syftet är att få en bild av ett helt avrinningsområde och samverka över kommun och länsgränser för att nå vattendirektivets mål.

Svenljunga kommun är medlem i Ätrans vattenråd, och sitter med i dess styrelse, då den största delen av kommunen tillhör Ätrans avrinningsområde. En liten del av de västra kommundelarna tillhör Viskans avrinningsområde.

För att nå "God status" i alla vatten behöver vi arbeta både över administrativa gränser men också samverka på lokal nivå med de som bor och verkar vid vattendragen.

Vad gör Svenljunga kommun?

Eftersom vattendirektivets frågor berör många enheter på kommunen har en vattengrupp tillsatts. I den sitter bland annat berörda chefer och tjänstemän. Kommunens punkter i åtgärdsprogrammet är det som fokus ligger på. Hur ska kommunen arbeta med dem och hur ska god status uppnås. I vår handläggning av ärenden och planer finns alltid vattenkvaliteten med som beslutsunderlag.

Svenljunga kommun har inlett ett samarbete med bland annat Falkenbergs kommun i vattenfrågor.

En plan över kommunens vatten och deras status har börjat diskuteras. I planen skall också finnas en strategi för hur vattendirektivets mål ska uppnås.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 11.22