Reservatsbildning Buttorpsforsar

Vid Buttorp finns tre forsar och värdefulla strandskogar. Den största forsen är den mittersta som ligger vid den gamla kvarnen och bron över Ätran. I den här delen av Ätran finns fortfarande den storvuxna ätranöringen som också är en populär fisk för sportfiskare. Svenljunga kommun har beslutat att starta en reservatsbildningsprocess för att skydda och utveckla de höga naturvärdena kring Buttorps forsar.

Höga naturvärden vid Buttorp

Fritt strömmande vatten är idag en ovanlig syn i södra Sverige. Vid Buttorp finns många arter som är beroende av de miljöer som finns vid strömmade vatten, däribland öring men också strömstare och forsärla. Strömmande vatten är bra uppväxtområden för öringar och finns det dessutom precis som i Buttorp, ädellövskogar i strandzonerna ökar värdena ännu mer.

Under 2014 inventerade Naturcentrum områdena kring Buttorp. De högsta värdena finns kring den största forsen och de kvillområden med små öar som finns nedströms.

Reservatsbildningsprocessen

Ett område med höga naturvärden kan skyddas på flera olika sätt, beroende på storleken på området och vad det är för typ av naturvärden. Områdena kring Buttorp ska bli naturreservat. Både kommuner och Länsstyrelser kan bilda reservat, vid Buttorp är det kommunen som arbetar med ärendet.

Att bilda ett naturreservat är en process som kan ta flera år. Det första som görs är att området inventeras och alla naturvärden, biotoper och särskilda arter noteras och dokumenteras.

Sedan ska kommunen ta fram ett beslutsdokument med föreskrifter som talar om exakt vad som får göras och inte göras inom reservatet. Föreskrifterna är till för att skydda och utveckla just de naturvärden som reservatet är bildat för att skydda. Även en skötselplan ska tas fram och beslutas om i samband med att beslutet om reservatet tas av kommunfullmäktige.

De markägare som berörs ska ges möjlighet att vara med i processen. Om det inte motverkar syftet med reservatet ska reservatsföreskrifterna göra det möjligt för markägarna att fortsätta med den markanvändning som pågått innan. I de fall markägaren inte kan driva sin verksamhet som tidigare ska kommunen ge markägarna ersättning för detta. Läs mer i broschyren "Så bildas ett naturreservat"

Beslutet om bildande av naturreservatet tas i KF.

Arbetet med att bilda naturreservatet Buttorps forsar delfinansieras genom bidrag från Lokala Naturvårdssatsningar- LONA

Ekosystemet kring öringen i ett forsande vattendrag

I forsande vatten trivs öringen, de är starka och bra på att ta sig fram när vattnet är strömt. Det är mängden löv i vattnet som i slutändan avgör hur mycket öringar som kan finnas i vattnet. Löven som trillar ner blir till mat åt insekter som i sin tur blir mat åt fiskarna. Det är också viktigt med död ved i vattnet så att små öringar under sina uppväxtår kan gömma sig för rovfiskar. Även kantzoner av lövträd och främst al är en vikig del av öringens ekosystem. Från alen faller löven och trädlevande insekter ner i vattnet. Alens rötter binder kantzonen och förhindrar erosion. Alens rötter sträcker sig ut över bottnen och under dem kan småfiskar växa upp.

Det är också viktigt att det i vattnet finns en blandning av allt från grus till stenar och block. Grushöljor bildas av vattnets strömmar framför större block, där i gruset lägger öringhonan sin rom. Det strömmande vattnet blir syrerikt och för att yngel ska utvecklas krävs att syrerikt vatten strömmar genom gruset där romen ligger. Bakom blocken finns lugnare vatten där öringen kan stå och vila sig eller vänta på mat.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 11.16