Naturvårdsprojekt

De naturvårdsprojekt som kommunen driver är oftast till största delen finansierade med statliga medel.

LONA-bidrag

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt (LONA). Om du vill ha bidrag till ett LONA-projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.

Pågående projekt är "Bildande av Naturreservatet Buttorps forsar" samt "Naturvårdsplan för Svenljunga kommun".

Avslutade LONA-projekt är "Inventering av Hasselmus", "Restaurering Ätran" samt "Inventering av flodpärlmusslor i Högvadsåns avrinningsområde", "Inventering och naturvärdesbedömning i Buttorps forsar", "Inventering och analys av skyddsvärda träd", samt "Värna skyddsvärda träd"

Projekt Högvadsån

Svenljunga kommun  deltar inom ramarna för Ätrans vattenråd i ett större projekt som handlar om att öka den biologiska mångfalden i Högvadsån och att på sikt att Högvadsån ska uppnå God status enligt vattendirektivet. Mer info finns på Ätrans vattenråds hemsida.

Fiskevårdsbidrag

Fiskevårdsbidrag kan bland annat lämnas till insatser för att bevara hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden. Bidragsandelen är i normalfallet 50%. Om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre.

Exempel på bidragsberättigade åtgärder:

  • Utrivning och borttagande av artificiella vandringshinder, exempelvis dämmen och kulvertar
  • Anläggandet av fiskvägar
  • Återintroduktion av arter
  • Biotopvård

Pågående fiskevårdsprojekt är "Ätranöring".  Projektet driver kommunen tillsammans med föreningarna för fiskevårdsområdena i Ätran, mellan Forsa i Tranemo kommun till Ljungafors kraftstation strax norr om Svenljung samhälle.

Flera bidrag


Det finns fler bidrag att söka. Kontakta naturvårdshandläggaren och berätta om dina idéer så får du hjälp med att hitta rätt bidrag att söka för ditt projekt.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25 15.14