Skanskatomten

Skandinavisk Päls bedrev sin verksamhet med beredning och färgning av pälsar mellan åren 1936 fram till 1967 på en fastighet i Svenljunga tätort. Fastigheten ligger vid Ätran och är omgiven av bostadsområden.

Skanskatomten mitt i centrala Svenljunga är ett förorenat område där verksamhetsutövaren upphörde med sin verksamhet före den 30 juni 1969. Det innebär att det inte finns någon som kan ställas till svars för föroreningarna i mark, vatten eller byggnader.
 
När det uppstår en sådan situation kan kommunen söka bidrag från staten för att få området kontollerat och till slut även sanerat. Området har genomgått en historisk inventering, förundersökning och en så kallad huvudstudie. Nu saneras området.

Saneringsarbetet

Arbeten med marksanering beräknas pågå från december 2016 till hösten 2017. När grävsanering är utförd kommer hela markområdet höjas och få en grusad yta som sluttäckning. Efter marksanering under hösten 2017 kommer en in-situ behandling ske av djupare föroreningar och därefter under våren 2018 ska sedimenten i Ätran saneras.

Störningar under saneringsarbetet

Arbeten kommer äga rum under dagtid, dock kan vissa arbeten exempelvis gällande spontning upplevas som störande, dessa arbeten är begränsade till c:a två veckor. Bilar som står uppställda i anslutning till fastigheten Svenljunga 5:95 kommer bli hänvisade annan plats. På del av parkering (en ruta) på Svenljunga 5:60 etableras ny pumpstation för VA. Bilar som står parkerade längs staketet till fastigheten Svenljunga 34:1 med infart från Garvaregatan är olovligt uppställda och behöver flyttas, denna yta kommer att försvinna innanför arbetsområdet. För arbetande i närområdet som parkerat på denna plats sker hänvisning till pendlingsparkeringen vid busstorget. Garage tillhörande fastigheten Svenljunga 5:162 påverkas ej. Lastintag till Svenljunga 34:2 (Kinds Järn) blir smalare men åtgärder skall vidtas för att möjliggöra inlastning denna väg. Infart till Svenljunga 5:2 (Texas Pizzeria) kommer under en begränsad tid behöva ske från Torget. Tillfällig VA ledning kommer läggas över nedre delen av Svenljunga 5:2’s gräsmatta och skyddas med stängsel. Slänten bakom Svenljunga 5:160 (Lärcentrum) påverkas av stängsel, dock hålls fri väg för utrymning från brandtrappa samt utgång.

Övrigt

Lärare vid Mogaskolan har berättat för skolbarn från tätortens västra delar som cyklar eller promenerar längs Garvaregatan samt över gång och cykelbron att vara försiktiga när de passerar arbetsområdet, leda cykel, ej bära hörlurar med hög musik, helt enkelt vara uppmärksamma (särskilt vid grind för in och utfart).

Tillfälliga förändringar skyltas tydligt. Vi hoppas att alla berörda har överseende med dessa arbeten och att vi tillsammans kan glädjas åt att inom en snar framtid är denna centrala del av Svenljunga sanerad, vilket också kommer skapa en tillgänglighet till Ätran mitt i centrum som tidigare ej var möjlig.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-07 13.49