Förorenad mark

I Svenljunga kommun har en översiktlig inventering av förorenade områden gjorts. Djupare inventeringar, undersökningar och även saneringar av vissa områden har utförts. Bland annat har de flesta gamla bensinstationer blivit åtgärdade. Det återstår dock många områden som behöver noggrannare undersökningar.

Vad är ett förorenat område?

Området är förorenat om halten av något ämne är så högt i mark, grundvatten, sediment eller byggnader att det kan orsaka en risk för människors hälsa eller miljö. Ämnet kan vara naturligt förekommande eller ha orsakats av människor.

Ansvar

Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet, verksamhetsutövare, ansvarar för efterbehandlingen av marken om den har blivit förorenad. Ansvaret är begränsat att gälla för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969. Om det inte finns någon som kan utföra eller bekosta en efterbehandling är det var och en som ägt fastigheten efter den 1 januari 1999 och som vid förvärvet kände till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem som är ansvarig.

Ansvaret innebär att man i skälig omfattning ska utföra eller bekosta åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska de dela kostnaderna lika.
 

Anmälan

Kontakta kommunen genast om du som ägare, eller brukare, av en fastighet upptäcker en förorening. Innan någon form av efterbehandling sker ska man alltid anmäla åtgärden till kommunen.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25 16.00