Arrenden och skogar

Kommunens markreserv är till stor del bestående av produktiv skogsmark och tätortsnära markområden. I väntan på en framtida exploatering är målsättningen att marken ska förvaltas så att en god avkastning erhålles med bibehållande av en god miljö.
 
De tätortsnära markområdena upplåtes genom i huvudsak nyttjanderätter till närboende och föreningar, dessutom upplåtes mark till bland annat radio och telemaster.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.20