Sanering av PCB

PCB är en kemisk förkortning för Polyklorerade bifenyler och är ett av de farligaste miljögift som vi känner till. De är en grupp ämnen som skadar både människor och djur. Därför är det viktigt att byggnader och utrustning frigörs från det.

Inventering och åtgärdsplan

Om du äger flerbostadshus, industribyggnad eller annan anläggning som är byggd, ombyggd eller renoverad mellan 1956 och 1973 ska du inventera och undersöka om det finns PCB-produkter i byggnaden.

Om inventeringen visar att det finns PCB-produkter med halter mellan 50 och 500 mg/kg i byggnaden ska du ha en åtgärdsplan för hur de ska hanteras när de blir avfall. Avfall som innehåller PCB räknas som farligt avfall. Om det finns PCB i högre halter måste du sanera.

Sanering

Om det finns PCB-produkter med halter över 500 mg/kg ska de tas bort. Senast 6 veckor innan saneringen påbörjas måste den anmälas till kommunen, blankett hittar du i högerspalten. I anmälan ska bland annat framgå vilken fastighet som ska saneras, mängden PCB samt vilka försiktighetsmått som ska vidtas. Sanering får inte påbörjas förrän kommunen granskat anmälan och fattat beslut i ärendet.

Saneringen ska vara klar senast

  

  • 30 juni 2014 för flerbostadshus eller annan anläggning, som har byggts eller renoverats mellan 1956 och 1969.
  • 30 juni 2016 för industribyggnad, som har byggts eller renoverats mellan 1956 och 1973.
  • 30 juni 2016 för flerbostadshus eller annan anläggning, som har uppförts eller renoverats under 1970—1973

Om fog- eller golvmassan har använts inomhus medges att det tas bort senast den 30 juni 2016.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 11.51