Kartor

Vid ansökan om bygglov ska det alltid bifogas en situationsplan som visar var berörd byggnad ligger eller ska byggas. Kvalitén på situationsplan varierar beroende på projektets omfattning samt inom vilket område byggnationen ska ske. Nedan kan du läsa om de kartprodukter som samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller och vilken karta som krävs beroende vad och vart du ska bygga. Om du är osäker kan du alltid kontakta kommunen för råd kring vilken karta som passar just ditt projekt.

Primärkarta

Inom områden med tät bebyggelse finns oftast en primärkarta. Primärkartan har hög noggrannhet och är detaljrik. Den uppdateras fortlöpande. Denna karta redovisar byggnader, vägar, fastighetsgränser med mera. Primärkartan används som utgångsmaterial för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, nybyggnadskartor och ledningskartor.

Nybyggnadskarta

I samband med nybyggnad inom detaljplanerat område, samlad bebyggelse och/eller inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp behövs en nybyggnadskarta, både vid bygglovsansökan och som underlag för utstakning av byggnader. Kartan beställs på särskild blankett och tar cirka 3-4 veckor att framställa. För framställandet av karta tas en avgift ut.

Förenklad nybyggnadskarta

Vid tillbyggnad eller vid uppförande av komplementbyggnad, till exempel garage, nära gräns/gränser eller inom område där byggrätten regleras av detaljplan eller andra bestämmelser kan en förenklad nybyggnadskarta användas som grund för situationsplan.

Den förenklade nybyggnadskartan har en högre kvalitet gällande gränser och byggnader samt innehåller information från detaljplan och områdesbestämmelser inom det aktuella området. Den förenklade nybyggnadskartan används framförallt inom de områden som har primärkarta men kan även krävas utomplans då byggnad ska uppföras i ett för samhället känsligt område.

Bygglovskarta

Vid ansökan om bygglov för enklare byggnader som till exempel inglasade uterum, carport och förråd har vi en kartprodukt som heter bygglovskarta. I kartan redovisas fastighetsgräns och befintliga byggnader. 

Bygglovskartan baseras på primärkartan men kan också innehålla ytterligare information som ledningar och höjder. Bygglovskartan aktualiseras alltid innan den levereras. Detta innebär att kartans innehåll kontrolleras mot verkliga förutsättningar. Leveranstiden är i normalfallet 2-3 veckor.

Utdrag från fastighetskarta

Används som underlag vid ansökan om enskild avloppsanläggning, bergvärmeinstallation utanför tätort och/eller inom områden som inte begränsas av områdesbestämmelser. Utdrag från fastighetskartan innehåller befintliga byggnader samt fastighetsgräns med begränsad kvalité. Kartan är kostnadsfri. Kontakta miljö- och byggenheten för beställning.  

Övriga kartor

Ledningskartor

Det kommunala VA- ledningsnätet finns också redovisade på kartor som uppdateras fortlöpande. Dessa kartor är dock inte allmänt tillgängliga. Som fastighetsägare kan du få din anslutningspunkt anvisad av kommunens drifttekniker. Beställning av anvisning görs genom kundtjänst, telefon 0325-183 35.

Övriga tätortskartor

Från oss kan du beställa olika typer av storskaliga kartor eller få information om fastigheter.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 18.10