Adressättning

Har du rätt adress eller har du frågor om adresser? Kommunen beslutar om adresser och svarar för ajourhållning av dessa i ett landsomfattande adressregister som administreras av lantmäteriverket.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid, då namngivning görs genom ett samrådsförfarande med påföljande politiska beslut. Om möjligt tas beslut om vägnamn för nya vägar samband med detaljplaneprocessen.

Belägenhetsadresser

Samtliga fastigheter ska ha unika belägenhetsadresser som kommunen fastställer. En belägenhetsadress ska finnas för varje entré till bostadshus, fritidshus, samlingslokal och på de byggnader där det finns verksamhet i någon form. Den unika adressen är till nytta för den enskilde, räddningstjänsten, polisen, posten, kommunen (skola, barnomsorg, renhållning, hemtjänst med mera) taxi, tidningsutdelning och varutransporter.

När det har bildats nya tomter/fastigheter i ett område behöver dessa få en egen adress. I första hand får fastigheten ett ledigt väg/gatunummer, men om det inte finns något ledigt nummer så ges ett så kallat littera, en bokstav till befintligt nummer.

Om inte väg/gatunamn finns (utanför tätort) ges fastigheten och byggnaden ett traktnamn och ett nummer, alternativt ett gårdsnamn och ett nummer.

Kan en fastighet ha flera adresser?


Ja, det kan den. Om den har flera entréer/byggnader eller gränsar mot flera gator kan den ha flera adresser.

Är fastighetens adress och postadress densamma?


Vanligtvis, men inte alltid. En postadress kan vara en postboxadress, vilket aldrig en fastighetsadress kan vara.

Lägenhetsregistret

Enligt lagen om lägenhetsregister ska uppgifter om Sveriges bostäder föras in i ett lägenhetsregister. Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är förutsättningar för framställning av registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik.
 
Sedan 2011 ansvarar kommunen för ajourhållning av uppgifterna i lägenhetsregistret. Du som är fastighetsägare i Svenljunga kommun och äger hus med två eller flera lägenheter ska rapportera nybyggda, förändrade och borttagna bostadslägenheter till kommunen.

Följande uppgifter ska lämnas in:

  • lägenhetsnummer
  • bostadsarea
  • antal rum
  • kökstyp
  • lägenhetskategori (vid specialbostad)

 
Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ha informerat dig om vilket nummer din lägenhet har. Lägenheternas nummer (fyrsiffrigt), om det finns fler än en lägenhet vid samma ingång,  ska också finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25 15.58