Eldstäder

Beroende på vad du ska göra när du vill installera eller ändra en eldstad kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Krav på anmälan

 • när en ny eldstad installeras.
 • när en braskassett installeras.
 • vid byte av bränsleslag.
 • vid byte eller ändring av skorsten, till exempel vid installation av insatsrör eller helt ny rökkanal.
 • vid byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.

Inget krav på anmälan

 • vid byte av likvärdig eldstad, till exempel från en braskamin till en ny braskamin, byte från en oljepanna till en ny oljepanna eller vedpanna till en ny vedpanna.
 • vid installation av pelletsbrännare i befintlig panna.

Krav på bygglov

Du måste ha bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och skorstenen placeras och utformas så att byggnadens yttre avsevärt påverkas. Detta kan hända då skorstenen placeras långt ifrån nocken, vilket oftast gör att skorstenen blir hög. Skorstenen ska vara minst en meter högre än taktäckningen.

Att tänka på

 • Skorstenen måste vara minst en meter högre än taktäckningen.
 • Vedpannor ska eldas mot ackumulatortank när de installeras eller byts ut.
 • Eldstäder och modulskorstenar ska vara typgodkända. Detta gäller även eldstäder som inte kräver anmälan eller bygglov.
 • Du bör kontakta sotaren i ett tidigt skede.

Kontrollplan

För att få ett startbesked för installationen behöver du lämna in ett förslag till kontrollplan tillsammans med din anmälan. I kontrollplanen anges punkter som byggherren ska ta hänsyn till vid planering och utförande av arbetet. Den ska fyllas i och skickas in tillsammans med sotarintyget för att på ett slutbesked.

Slutbesked

Innan eldstaden får tas i bruk ska den ha besiktigats utan anmärkning av sakkunnig sotarmästare. Vid besiktningen kontrolleras att eldstad och rökkanal installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Vid besiktningen kontrolleras även att takskyddsanordningar som till exempel takstege, glidskydd för lös markstege med mera, uppfyller kraven. Efter besiktningen ska du skicka in sotarintyg till kommunen som utfärdar slutbesked.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.11