Djurhållning och lantbruk

För att hålla mer än 100 djurenheter (DE) på en gård krävs anmälan om miljöfarlig verksamhet eller, för mer än 400 DE, tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos länsstyrelsen medan anmälan görs till kommunen.

Tillstånd och anmälan

Djurstallar med mer än 5 hästar eller mer än 10 övriga djur ska godkännas innan de får tas i bruk. Det är länsstyrelsen som gör denna förprövning och godkänner djurstallarna. Lantbruk med mer än 400 djurenheter måste ha tillstånd av länsstyrelsen. Det är den yttre miljön som prövas enligt miljöbalken.

Lantbruk med mer än 100 djurenheter måste göra anmälan till kommunen. Det är den yttre miljön som prövas enligt miljöbalken.

Eget omhändertagande av avloppsslam

Du som aktiv lantbrukare kan beviljas tillstånd att själv tömma och ta hand om avloppsslam från brunnar på dina egna fastigheter. Ansökningsblankett finns här till höger.

Spridning av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel

Du får inte sprida växtnäringsämnen eller bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde utan tillstånd från kommunen. Ansökningsblanketter finns här till höger.

Djur inom tätbebyggt område

För att få ha nötkreatur, häst, får, svin, fjäderfä och pälsdjur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från kommunen. Kommunen beslutar även om bygglov för ny- och ombyggnad av djurstallar inom tätbebyggt område.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-10 10.19