Skyltar

En bra skyltning gör det lättare för invånarna att hitta rätt till butiker och företag. Men du får inte sätta upp en skylt var som helst och hur som helst utan bygglov.

I områden som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Detta gäller även tillfälliga skyltar, skyltar målade på fasad, större flaggor med reklam och markiser med reklam.

Bygglov krävs även vid flytt av en befintlig skylt samt vid avsevärd förändring av en skylt. Bygglov krävs inte när en skylt som har bygglov ändras till ett snarlikt utseende, till exempel om fronten i en skyltlåda byts mot en ny front i samma kulör och enbart texten ändras.

Om du är tveksam om bygglov krävs kontakta kommunen innan den nya skylten sätts upp.

Allmänna regler  

  • Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur och kulturvärden.
  • Form och färg ska vara lämpliga för skylten som sådan samt ge en god helhetsverkan.
  • Skyltens form och placering får inte inverka menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet.
  • Skyltens konstruktion ska ha en betryggande bärförmåga, stadga och beständighet.
  • Lämplig placering och utformning prövas av kommunen. Trafik- och gatunamnsskyltar är inte bygglovpliktiga.

Utanför orterna är marken i regel inte detaljplanelagd, vilket innebär att andra lagar och förordningar än plan- och bygglagen gäller. Det är länsstyrelsen och trafikverket som beslutar om tillstånd för skyltning i dessa områden. Den övergripande regeln är att skyltar inte får äventyra trafiksäkerheten eller förstöra landskapsbilden.

Det krävs någon form av tillstånd för att få sätta upp skyltar intill en allmän väg. Inom vägområdet är det Trafikverket som beslutar. Utanför vägområdet är det länsstyrelsen som beslutar, utom i de fall det är detaljplanelagt område. Då är det kommunen som beslutar om bygglov.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.15