Rivningslov

I rivningslovet prövas om det är lämpligt att riva eller flytta en byggnad eller om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis sitt kulturhistoriska värde eller bostadsbrist.

När behövs rivningslov

Rivningslov krävs för att riva en byggnad eller en del av byggnad som ligger inom planlagt område, även om den är mycket liten eller i dåligt skick. Rivningslov behövs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Vid rivning av huvudbyggnader utanför detaljplanelagt område räcker det att man gör en anmälan om rivning.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid anmälan om rivning »

Ansökan

När du ansöker om rivningslov ska du skicka in följande handlingar:  

  • Ansökan om rivningslov
  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Protokoll från inventering av material
  • Rivningsplan som innehåller information om rivningsmaterial, mängder och hur det tas om hand
  • Ritningar och fotografier på objektet som ska rivas

Börja inte utan rivningslov

Innan arbetet påbörjas ska rivningslov vara beviljat och startbesked ska vara givet. I mer omfattande rivningsärenden ska tekniskt samråd hållas innan startbesked för rivningen kan ges. Att påbörja rivningsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.15