Undermeny

Sanktionsavgifter

Om du bygger utan bygglov eller påbörjar din byggnation utan att du har fått ett startbesked från kommunen ska du betala en byggsanktionsavgift som straff.

Bygglov och startbesked

Det räcker inte med bara ett bygglov för att få börja bygga, det krävs även ett särskilt startbesked. Lagen säger även att du inte får börja använda det du har byggt innan kommunen har gett klartecken till det i ett så kallat slutbesked. Om du har börjat bygga utan startbesked eller börjat använda byggnaden utan slutbesked ska kommunen döma ut byggsanktionsavgifter.

Vad händer om jag bygger utan bygglov?

När vi får veta att du byggt utan bygglov begär vi in förklaring till varför du byggt utan lov. Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar vi dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden. Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift.

Om ett bygglov kan ges i efterhand så tillkommer även själva bygglovavgiften. Om kommunen inte kan bevilja bygglov i efterhand kan det innebära att byggnaden dessutom måste rivas.

Vad avgör om jag kan få bygglov i efterhand?


När vi får in din bygglovsansökan behandlar vi den precis som vi skulle ha gjort om du inte hade byggt ännu. Det innebär att du kan få bygglov men vara tvungen att vidta vissa åtgärder, till exempel ändra eller flytta din byggnad, för att den ska stämma överens med detaljplanen.

Vad avgör om jag måste riva min byggnad?


Om du inte kan få bygglov måste byggnaden rivas. Du får då ett föreläggande om rivning och en viss tid på dig att ta bort byggnaden. Tar du inte bort byggnaden trots detta får du ett nytt föreläggande, den här gången förenat med vite, det vill säga du måste betala en avgift (vitet) om du inte tagit bort den olovliga byggnaden inom tidsgränsen.

Kan jag överklaga?


Ja, om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till kommunen senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Ärendet skickas till länsstyrelsen som granskar om beslutet har gått rätt till.

Får jag bygga vad jag vill på min tomt så länge mina grannar godkänner det?

Nej, att dina grannar godkänner en åtgärd räcker inte för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Enligt lagen ska byggnaden bland annat vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I vissa fall får grannar ge sina synpunkter på det som ska byggas, till exempel om ansökan avviker från gällande detaljplan eller vid nybyggnationer där fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 09.19