Undermeny

Tillbyggnation

När du ska bygga till en befintlig byggnad ska följande handlingar lämnas in till kommunen för granskning.

Bygglovsblankett, komplett ifylld och undertecknad av sökanden.

Finns tidigare beslut eller andra handlingar som kan underlätta handläggningen ska de skickas med. Om det finns flera sökanden underlättar det om samtliga signerar ansökan (underskrift och namnförtydligande).

Situationsplan, i skala och baserad på en av kommunens kartprodukter.

Oftast krävs en förenklad nybyggnadskarta eller ett utdrag ut kommunens primärkarta inom detaljplan, utanför räcker ett utdrag ur fastighetskartan.

Här kan du se vilka olika kartmaterial kan vi erbjuda »

Fasadritningar i skala 1:100

Sektionsritningar i skala 1:100

Planritningar i skala 1:100 eller 1:50

Det ska gå att kontrollera att byggnaden är användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att de övriga kraven i BBR kap 3 är uppfyllda. Möblerade planritningar är önskvärda.

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på ritningar »

Anmälan om kontrollansvarig (KA)

En Kontrollansvarig ska anmälas redan vid ansökan om bygglov. Vid enklare byggnationer kan kommunen besluta att det inte behövs någon kontrollansvarig.

Här kan du läsa mer om kontrollansvarig (KA) »

Markplaneringsritning baserad på situationsplanen

Ska lämnas in vid större tillbyggnationer som påverkar markplaneringen. Den ska redovisa plats för parkering, hårdgjorda ytor mellan bland annat entré, parkering och infart.

Marksektionsritning i skala 1:100

Ska redovisas vid nybyggnad där markens utformning är sådan att sektionen behövs för att förtydliga den tänkta utformningen på marken, till exempel vid souterränghus.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.09