Undermeny

Nybyggnation

När du ska bygga en helt ny byggnad ska följande handlingar lämnas in till kommunen för granskning.

Bygglovsblankett, komplett ifylld och undertecknad av sökanden.

Finns tidigare beslut (t.ex. förhandsbesked) eller andra handlingar som kan underlätta handläggningen ska de skickas med. Om det finns flera sökanden underlättar det om samtliga signerar ansökan (underskrift och namnförtydligande).

Situationsplan, i skala och baserad på en av kommunens kartprodukter.

Vid nybyggnation av bostäder och industrier krävs en nybyggnadskarta som underlag. Vid enklare nybyggnationer, till exempel garage, räcker det med en förenklad nybyggnadskarta eller ett utdrag ut kommunens primärkarta som underlag.

Här kan du se vilka olika kartmaterial kan vi erbjuda »

Fasadritningar i skala 1:100

Sektionsritningar i skala 1:100

Planritningar i skala 1:100 eller 1:50

Det ska gå att kontrollera att byggnaden är användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att de övriga kraven i BBR kap 3 är uppfyllda. Möblerade planritningar är önskvärda.

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på ritningar »

Anmälan om kontrollansvarig (KA)

En Kontrollansvarig ska anmälas redan vid ansökan om bygglov.

Här kan du läsa mer om kontrollansvarig (KA) »

Markplaneringsritning baserad på situationsplanen

Ska redovisa plats för parkering, hårdgjorda ytor mellan bland annat entré, parkering och infart.

Marksektionsritning i skala 1:100

Ska redovisas vid nybyggnad där markens utformning är sådan att sektionen behövs för att förtydliga den tänkta utformningen på marken, till exempel vid souterränghus.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.08