Undermeny

Ändrad användning

När du ska söka bygglov för ändrad användning av en byggnad ska följande handlingar lämnas in till kommunen för granskning.

Bygglovsblankett, komplett ifylld och undertecknad av sökanden.

Om det finns flera sökanden underlättar det om samtliga signerar ansökan (underskrift och namnförtydligande).

Situationsplan, till exempel baserad på ett utdrag ur kommunens fastighetskarta.

Markera tydligt vilken byggnad som ska ändra användningsområde, till exempel ett garage som ska inredas till bostad.

Här kan du se vilka olika kartmaterial kan vi erbjuda »

Fasadritningar i skala 1:100 om fasaderna påverkas av den ändrade användningen.

Planritningar i skala 1:100 eller 1:50

Det ska gå att kontrollera att byggnaden är användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att de övriga kraven i BBR kap 3 är uppfyllda. Möblerade planritningar är önskvärda.

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på ritningar »

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.09