Undermeny

Så söker du bygglov

Din ansökan ska alltid vara skriftlig och du ska ange vem/vilka som är dina kontrollansvariga om detta krävs. Detta innebär att du i god tid behöver anlita en kontrollansvarig med rätt behörighet. I bygglovet granskas även tillgänglighet, både i och utanför byggnaden.

I bygglovet prövas var en byggnad eller anläggning placeras, om byggnaden är lämplig för sitt ändamål och att utformningen av byggnaden är bra. Både byggnaden och tomten ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Handlingar

Olika typer av byggnationer kräver olika typer av handlingar. På underliggande sidor kan du läsa vilka handlingar som krävs vid nybyggnation, tillbyggnation och så vidare.

Vilka kartmaterial kan vi erbjuda »

Vilka krav finns på ritningar »

Det är viktigt att alla handlingar skickas in i god tid och att de håller den kvalitet som krävs annars kan krav på kompletteringar göra att bygglovet försenas eller, om komplettering inte kommer in, ansökan avvisas.

Grannars yttrande

Stämmer bygglovet med detaljplanens bestämmelser tillfrågas inte grannarna om kommunen inte anser att byggnationen kan utgöra en avsevärd olägenhet. Däremot är det alltid bra om du själv informerar dina grannar om dina byggplaner. Om åtgärden avviker från vad som tillåts i detaljplanen kan ibland bygglov beviljas ändå. Grannarna får då möjlighet att yttra sig. Därefter kan handläggaren fatta beslut om eventuellt bygglov.

Om bygglov beviljas trots grannarnas negativa yttrande kan de överklaga beslutet till länsstyrelsen. Bygglovet vinner då inte laga kraft, förrän länsstyrelsen har avgjort ärendet.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.08