Undermeny

Friggebod

Friggebodar är inte bygglovspliktiga. En eller flera friggebodar får uppföras med sammanlagd byggnadsyta på 15 kvadratmeter. Friggebodar får enbart uppföras i anslutning till en- eller tvåbostadshus inklusive fritidshus — inte i anslutning till flerbostadshus.
Om det inte finns någon huvudbyggnad (till exempel bostadshus) på fastigheten behöver du söka bygglov för "friggeboden". Kraven i 9 kap plan- och bygglagen (2010:900) gäller alltid.

Hur stor får en friggebod vara?

En friggebod får ha en byggnadsarea som är max 15 kvadratmeter. Byggnadsarea är den yta som byggnaden upptar på marken. Har byggnaden en veranda under tak räknas denna yta också med och då får den sammanlagda ytan av det utstickande altantaket och byggnadens yta får inte vara större än 15 kvadratmeter. En friggebod får inte vara mer än 3 meter hög. Avståndet mäts från marken upp till taknocken. Är den högre måste du söka bygglov.

Får man ha flera än en friggebod?

Ja det får man men den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än 15 kvadratmeter. Man kan till exempel ha en på 3 kvadratmeter och en på 4 kvadratmeter utan bygglov om man uppfyller övriga regler.

Vem får ha en friggebod utan bygglov?

En villa, ett fritidshus eller ett parhus med tillhörande tomt kan uppföra friggebod utan bygglov. Har du en affärstomt eller en industritomt kan du inte uppföra en bygglovsfri friggebod.

Vad kan vara en friggebod?

En friggebod kan vara ett förråd, en större lekstuga, ett växthus, en bastu eller en annan mindre byggnad som man som vuxen kan stå i och uppfyller kraven beskrivna ovan. Om det är en vedeldad bastu krävs det att du även gör en bygganmälan om installation av eldstad. Anmälningspliken gäller även om du drar in vatten och avlopp.

Får man placera sin friggebod var som helst?

Friggeboden måste placeras minst 4,5 meter från närmaste tomtgräns. Vill du placera den närmare måste din granne godkänna placeringen, annars behöver du söka bygglov.

Kan man bygga till huset/garaget med en friggebod utan bygglov?

Nej det kan man inte. En friggebod ska vara en fristående byggnad som åtminstone står någon meter från andra byggnader. Om man vill placera den ihop med till exempel huset eller garaget söker man om bygglov för tillbyggnad av huset eller garaget.

Finns det andra regler som påverkar var jag får sätta upp min friggebod?

Ja, även en bygglovsfri friggebod får inte uppföras så att den kan påverka trafiksäkerheten genom att till exempel skymma sikten genom en korsning. Inom den så kallade sikttriangeln får växter, plank, staket och byggnader inte vara högre än 80 centimeter.

Läs mer om sikttriangeln här »

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-18 12.55