Undermeny

När behövs bygglov?

Beroende på om du bor inom en detaljplan, sammanhållen bebyggelse eller utanför kan vilka åtgärder som är bygglovspliktiga variera.
Kontakta alltid kommunen innan du börjar bygga för att vara säker på vad som gäller i ditt fall.

Bygglov krävs för att  

  • uppföra byggnader
  • göra tillbyggnader
  • ta i anspråk eller inreda byggnader för väsentligt annat ändamål än det för vilken byggnaden senast använts eller bygglov lämnats, till exempel göra om bostad till kontor
  • göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
  • bygga fristående mur, stödmur eller plank
  • fasadändring, byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller annan ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, till exempel ta upp eller sätta igen fönster
  • sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning

Bygglov krävs dessutom för att anordna, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar, som nöjesparker, idrottsanläggningar, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, vindkraftverk, materialgårdar och permanenta upplag för bilar, båtar eller byggnadsmaterial.

Ekonomibygnader som används för jord- och skogsbruksnäringen är bygglovsbefriade utanför detaljplanerade områden.

Utanför sammanhållen bebyggelse finns vissa undantag från dessa regler, läs mer om de här »

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.06