Undermeny

Kontrollplan

Vid alla byggnationer som kräver antingen lov eller anmälan krävs det att man har en kontrollplan.

Byggherren ansvarar för att ta fram en kontrollplan som ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna vid ansökningstillfället. Utan kontrollplan kan inget startbesked lämnas. Vid enklare åtgärder hjälper kommunen till att ta fram ett kontrollintyg som är likvärdigt en kontrollplan.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som ska ske, hur kontrollen ska gå till, och mot vilka bestämmelser den görs och vem som ska utföra den. En kontrollplan kan vara mycket enkel och innehålla några enstaka punkter eller mer avancerad med många kontrollpunkter. Allt beror på omfattningen av byggnationen. Det ska också framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen.

Enligt den nya plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige och byggherren ta fram en kontrollplan som innehåller uppgifter om:
  

  • Vilka kontroller som ska göras
  • Kontrollmetod
  • Underlag för kontrollen, till exempel ritningar eller anvisningar från fabrikanten
  • Vem som ska göra kontrollerna
  • Vilka anmälningar som ska göras till kommunen
  • Vilka arbetsplatsbesök som kommunen kommer att göra och när besöken ska ske
  • Hur eventuellt farligt avfall kommer att tas om hand
  • Hur ändringar görs varsamt och förbudet mot förvanskning beaktas

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 09.15