Undermeny

Ritningar

Ritningarna till en bygglovsansökan ska vara fackmannamässigt utförda. Du får själv göra din bygglovsritning. Kravet är dock att den utförs på ett fackmannamässigt sätt.
Om ritningen inte uppfyller minimikraven när den lämnas in förlängs bygglovsprocessen genom att krav på ny ritning kommer att ställas.

Vi råder dig att anlita en fackman, som kan hjälpa dig med mycket mer än bara ritningar. Minimikravet för fackmannamässigt är dock att ritningarna ska vara:
ritade med rena svarta linjer på vitt papper, antingen för hand med linjal eller datorprogram.

  • måttsatta med tydliga siffror, bokstäver och symboler.
  • skalenliga, 1:100 eller 1:50 för plan-, fasad- och sektionsritningar, skalan ska stå på ritningen. Kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in till kommunen.

Det ska även tydligt framgå vad som ska byggas och vad som är befintligt och utritade byggnader ska vara lägesbestämda mot tomtgräns. Det vill säga att de har två vinkelräta mått mot tomtgräns så att minsta avstånd till granne eller tomtgräns framgår. Det ska finnas markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna, var snittet går.

Att tänka på

Det är bra om det finns en ritningsruta med information om fastighetsbeteckning, skala, datum samt ritningsnummer. Informationen som redovisas på ritningen ska vara aktuell så om ritningen baseras på en äldre ritning från ett tidigare bygglov eller liknande får inga gamla stämplar eller liknande finnas kvar.

Detaljnivån ska vara så noggrann att handläggaren kan skapa sig en verklighetstrogen bild av hur det som ska byggas kommer att se ut. Det räcker till exempel inte att redovisa vindskivor, fönster och så vidare med ett enkelt streck.

Byggnadsförslaget ska vara genomprojekterat. Det innebär att bland annat att takfötter och andra konstruktiva detaljer måste ha en viss tjocklek för att kunna byggas, och marklinjer ska redovisas - befintliga och nya. Linjerna ska möta varandra för att kunna säkerställa att lutningar blir genomförbara och att utformningen kan bedömas.

Varför krav på så detaljerade ritningar?

Anledningen till att det krävs detaljerade och tydliga ritningar även vid en mindre byggnation är att:

  • Ett bra underlag minskar risken för fel och missförstånd mellan inblandade parter.
  • Handläggaren och grannar som ska yttra sig kan göra en korrekt bedömning av vad projektet avser.
  • Även en liten ändring eller byggnad kan påverka omkringliggande miljö och dess utseende avsevärt.
  • Om ritningen har god detaljrikedom ökar chansen för att man i ett tidigt stadium upptäcker problem med vald utformning.
  • Om projektet ska utföras av entreprenör kan ett bra underlag ge ett bättre anbud samt minska risken för missförstånd.
  • Bygglovsritningar ska arkiveras och sparas för framtiden.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 09.12